اولویت های پژوهشی


سلامت اجتماعی

 • سرمایه اجتماعی- حمایت اجتماعی -نشاط اجتماعی-رسانه و سلامت- آسیب های اجتماعی
 • اعتیاد

عدالت در سلامت

 • عوامل اجتماعي تعيين كننده سلامت(اشتغال، درآمد، تحصيلات، امنيت غذايي، مسكن، عدالت)
 • عوامل اجتماعی سلامت و نابرابری-توزیع عادلانه سلامت -توزیع عادلانه درآمد و امنیت اقتصادی-تعیین نابرابری ها در سلامت جسمی، روانی و اجتماعی-توزیع عادلانه خدامت بهداشتی درمانی

برنامه های اجتماع محور

 • توانمندسازي مردم براي حفظ و ارتقاء سطح سلامت
 • شیوه زندگی سالم وارتقا سلامت
 • مشاركت هاي مردمي، همكاري هاي بين بخشي
 • آموزش، آگاهی و سواد سلامت
 • پژوهش در جمعيت تعريف شده معرف جامعه((Population Lab

متدولوژیSDH

گروه های جمعیتی

 

- بهداشت جنسی و جنسیت-- سلامت سالمندان--- قومیت--  گروه ای حاشیه ای و اقلیت-سلامت زنان و مادران -سلامت كودكان و نوجوانان-تکامل جسمی و روانی دوران ابتدای کودکی

نظام سلامت

 • مدل سازی و پیشنهاد نظام پایش و ارزشیابی تعیین گرها/
 • مدل سازی و پیشنهاد نظام ثبت تعیین گروههای اجتماعی سلامت
 • نظام سلامت )مديريت، اولويت ها و ارزشيابي حيطه هاي آموزشي، بهداشتي درماني
 • خدمات بهداشتي درماني (ارائه، دسترسي، استفاده، كارايي، رضايت، جنبه هاي اقتصادي اجتماعي)
 • بار بيماري ها و نظام مراقبت از بيماري ها

تعین کننده اجتماعی بیماری ها

 • اپيدميولوژي، غربالگري و آموزش ايدز و عفونت هاي منتقل شونده از راه جنسي (ایدز و بیماری منتقل شونده از راه جنسی)
 • عوامل خطر مربوط به محيط زندگي و كار
 • اپيدميولوژي سوانح و حوادث ترافیکی
 • تشخيص زودرس، غربالگري و پيشگيري از بيماري هاي مزمن و سرطان ها
 
جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...