رسالت و اهداف


رسالت :

فلسفه وجودی معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی فعالیت ساختارمند جهت به کارگیری کلیه امکانات بالقوه مادی و معنوی به منظور ایجاد و تقویت سیتم های اجتماعی کارآمد سلامت محور می باشد. معاونت امور اجتماعی به عنوان مرجع تسهیل گر و هماننگ کننده بین وزارت بهداشت به عنوان متولی سیاست گذاری سلامت در کلیه سازمانهای دولتی و غیر دولتی به عنوان همکاران ذینفع سلامت نقش خود را ایفا خواهد نمود و این رسالت را در قالب وظایف عملیاتی زیر اجرا می نماید که بخشی از این وظایف به اداره مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت معطوف می گردد از جمله :

  •   کنترل و پیشگیری آسیب های اجتماعی
  •  برنامه ریزی و توجه دقیق، علمی و عملی به مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت
  • ترویج و بهره برداری از فرهنگ، هنر و سایر ارزشهای اجتماعی به منظور تأمین و صیانت از سلامت در جامعه

 

مأموریت:

بدون برخورداری از سلامت در مفهوم عمومی و اختصاصی آن افراد، خانواده، جوامع و ملت ها نمی توانند امیدوار به دستیابی به اهداف توسعه مدار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باشند. لذا مأموریت این معاونت شامل اتخاذ مجموعه راهکارهای مؤثر و امکانپذیر جهت دستیابی به اهداف مورد نظر خواهد بود که بخشی از این اهداف به اداره مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت معطوف می گردد از جمله :

برقراری ارتباط و تعامل با اساتید، اعضاء هیأت علمی و محققین و پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روانشناسی برای بهره گیری از ظرفیت های انها جهت ارتقاء و تقویت سلامت عمومی جامعه

برقراری ارتباط و همکاری های بین بخشی مرتبط با سلامت برای بهره گیری از ظرفیت های انها جهت ارتقاء و تقویت سلامت عمومی جامعه

 

اهداف:

حفظ و ارتقاء سلامت جامعه ایرانی

توسعه مطالعات درباره عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

ترغیب محققان به تحقیق درباره عوامل فوق الذکر

ترغیب محققان حوزه سلامت به توجه و تعامل با علوم انسانی و اجتماعی

کاربردی کردن تحقیقات انجام شده در نظام سلامت

همکاری علمی با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی داخلی، سایر کشورها و سازمانهای بین المللی

استفاده از منابع تحقیقاتی از نهادهای خارج از کشور

تربیت نیروی انسانی لازم و شایسته در جهت اهداف مرکز

ارتقاء توانمندی های اعضاء نظام سلامت و سازمانهای مرتبط در جهت برآوردن اهداف مرکز

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...