طرح های در دست اجرا


  • تدوین سند جامع سلامت استان خراسان شمالی
  • بررسی قدرت پیش گویی کنندگی پرسشنامه 22 گویه ای در ماندگاری ترک اعتیاد در سوء استفاد کنندگان مواد مخدر مراجعه کننده به کلنیک های ترک اعتیاد شهرستان بجنورد در سال 1397
  • بررسی فراوانی و عوامل مرتبط با ناامنی غذایی در خانوارهای شهرستان بجنورد در سال 1397
  • مطالعه بار میرایی زودرس با استفاده از روش امید زندگی استاندارد از دست رفته ((SEYLL در استان خراسان شمالی  از سال 1391 تا 1395
  • برآورد ریسک سرطان اضافی ناشی از تابش گاما در ساکنان شهر بجنورد
جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...