پژوهشگران مرکز


 1. دکتر حمید توکلی قوچانی (دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت) (CV.pdf)
 2. مهدي حارث آبادي (کارشناسی ارشد پرستاري بهداشت جامعه) (CV.pdf)
 3. سيما سادات حجازی (کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ويژه) (CV.pdf)
 4. دکتر مهدی خانکلابی (دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت) (CV.pdf)
 5. دکتر سعید دعائی (پسا دکتری علوم تغذیه) (CV.pdf)
 6. دکتر مهدی قربانیان (دكتری بهداشت محیط) (CV.pdf)
 7. موسی قلیچی قوجق (کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی) (CV.pdf)
 8. حسین لشکر دوست (کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی) (CV.pdf)
 9. سید حمید نبوی (کارشناسی ارشد رفاه اجتماعي) (CV.pdf)
 10. دکتر مینا نوروزی خلیلی (دکتری پزشکی اجتماعی) (CV.pdf)
 11. دکتر برمک یعقوبیان (دکتری پزشکی اجتماعی) (CV.pdf)

 

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...