اساسنامه


بسمه تعالی

پیش نویس اساسنامه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

مقدمه:

سلامتی جامعه نتیجه تاثیر و مدیریت عوامل زیستی ، روانی و اجتماعی است. در این میان نقش عوامل اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که عوامل اجتماعی موثر بر سلامت عامل ۵۰% ناخوشی ها ، بیماریها و مرگ و میرها در جهان هستند. براساس شواهد موجود عمده بی عدالتی ها در سلامتی نیز حاصل آثار و تبعات غیر متقارن این عوامل اجتماعی است.بنابراین جهت تحقق چشم انداز توسعه کشورمان جمهوری اسلامی ایران پرداختن به این عوامل از ضروریات است. در این راستا شناخت، برآیند ، تعیین وضعیت موجود و تداخل این عوامل از بدیهیات اولیه برای برنامه ریزی های عمده سلامت است .تاسیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در راستای پاسخگویی به سوالات بیشماری است که در این زمینه وجود دارد و همچنین اولویت بندی وتسهیل مداخلات لازم از طریق جهت دهی و برنامه ریزی تحقیقات در این زمینه ها می باشد.  

نام مرکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

مکان: دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

اهداف:

 1. حفظ و ارتقاء سلامت جامعه ایرانی
 2. توسعه مطالعات درباره عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
 3. ترغیب محققان به تحقیق درباره عوامل فوق الذکر
 4. ترغیب محققان حوزه سلامت به توجه و تعامل با علوم انسانی و اجتماعی
 5. کاربردی کردن تحقیقات انجام شده در نظام سلامت
 6. همکاری علمی با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی داخلی، سایر کشورها و سازمانهای بین المللی
 7. استفاده از منابع تحقیقاتی از نهادهای خارج از کشور
 8. تربیت نیروی انسانی لازم و شایسته در جهت اهداف مرکز
 9. ارتقاء توانمندی های اعضاء نظام سلامت و سازمانهای مرتبط در جهت برآوردن اهداف مرکز 

ارکان مرکز:

الف- شورایعالی سیاستگذاری            ب- رئیس مرکز                 ج-شورای پژوهشی              د- معاون مرکز

اعضای شورایعالی سیاستگزاری:

 1. ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
 2. معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
 3. معاون تحقیقات وفناوری  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
 4. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
 5. رئیس مرکز
 6. پنج نفر از پژوهشگران و یا  اعضاء هیات علمی مرتبط و علاقه مند با عوامل اجتماعی مؤثر برسلامت (با پیشنهاد رئیس مرکز، تأیید معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه و ابلاغ ریاست دانشگاه)
 7. مدیر کل امور اجتماعی استانداری خراسان شمالی

 وظایف شورایعالی سیاستگزاری:

 1. تعیین اهداف کلان مرکز
 2. بازنگری دوره ای اهداف مرکز
 3. ارزیابی عملکرد مرکز در راستای از قبل تعیین شده
 4. اتخاذ سیاستهای توسعه ای مرکز و فراگیر نمودن آن
 5. جذب منابع  (نیروی انسانی و منابع مالی)
 6. فراهم نمودن زمینه ارتباط با مراکز داخلی و بین المللی
 7. پشتیبانی مشارکت بین بخشی برای  پیشبرد اهداف مرکز

انتخاب رئیس مرکز:

رئیس مرکزبالاترین پست اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورای عالی، جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید. رئیس مرکز به پیشنهاد معاونت تحقیقات و فناوری و حکم ریاست دانشگاه علوم پزشکی منصوب میگردد.

وظایف رئیس مرکز:

 1. پیگیری و اجرای ساست های شورای عالی سیاست گزاری
 2. انتخاب و صدور حکم اعضای شورای پژوهشی مرکز
 3. مدیریت جلسات شورای پژوهشی مرکز
 4. تهیه گزارش سالیانه مرکز
 5. تامین اعتبار و تصویب هزینه طرحهای تحقیقاتی و بودجه سالیانه
 6. نظارت بر اجرای مصوبات
 7. سازماندهی و هماهنگی  امور اجرایی و پژوهشی مرکز
 8. تشکیل جلسات بین بخشی
 9. تعیین مدیران مرکز
 10. ارزیابی عملکرد اعضای شورای پژوهشی
 11. مدیریت ارتباطات مرکز با نهادهای بیرون از آن

شورای پژوهشی مرکز:

شامل اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشی می باشند که از بین اعضاء تمام وقت یا پاره وقت یا نیمه وقت  مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و ابلاغ معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه  با مرکز همکاری می کنند.

وظایف شورای پژوهشی:

1- تصویب طرحهای تحقیقاتی با توجه به اهداف و اولویتهای پژوهشی مرکز

۲-تصویب طرحهای همکاری در زمینه علمی و تحقیقاتی با سایر دانشگاهها و موسسات اموزشی و پژوهشی ، وزارتخانه ،نهادهای اجرایی دولتی و غیر دولتی(بخش خصوصی و NGOها)

۳-تدوین و جمع بندی گزارش سالانه فعایتهای مرکز جهت ارائه به شورایعالی

۴-تدوین  بودجه سالینه مرکز و گزارش به شورای عالی جهت تصویب

۵- تصویب و بازنگری آیین نامه داخلی شورای پژوهشی مرکز

۶-برنامه ریزی و برگزاری همایشهای علمی و اجرای اموزشهای مرتبط با اهداف مرکز

7-ترویج سیاستها ، اولویتها ، اهداف و برنامه های مرکز در راستای جلب حمایتهای مختلف

معاون مرکز:

وظایف:

شرح وظایف پیشنهادی معاون  مرکز به شرح ذیل به حضور ارسال می گردد:

 1. انجام هماهنگی های لازم برای انجام امور جاری و اجرائی مرکز
 2. پیگیری ونظارت براجرای اساسنامه، برنامه جامع مرکز، قوانین جاری و مصوبات شورای پژوهشی مرکز تحت نظر رئیس مرکز
 3. بررسی اولیه طرحهای پژوهشی
 4. تعیین داوران طرح های پژوهشی تحت نظر شورای پژوهشی
 5. ارسال طرح های پژوهشی به داوران و پیگیری نتایج داوری طبق برنامه زمانبندی مصوب
 6. پیش بینی نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی و پژوهشی مرکز
 7. ارائه پیش نویس گزارش عملکرد سالیانه به رئیس مرکز

  همکاران مرکز:

شامل کلیه محققان، اعضای هیات علمی و کارشناسان علاقه مند به پژوهشهای حوزه سلامت و عوامل اجتماعی می باشند.

کارکنان مرکز:

افرادی هستند که متناسب با فعالیت و توسعه مرکز و بر اساس نیاز آن مشغول به کار می گردند

منابع مالی:

1-کمک سازمانها و نهادهای علمی- پزوهشی بین المللی نظیر WHO,UNICEF،و...

۲-اعتبارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

3-اعتبارات سازمانهای دولتی و غیر دولتی و . . .

4-اعتبارات مصوبه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

5-سایر منابع

 

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...